کوره پخت لعاب

کوره های پخت لعاب جهت ساخت فریت یا لعاب مورد استفاده قرار میگرد.

آلبوم عکس کوره پخت لعاب