آلبوم عکس

  • بالمیل
گلوله های سرامیکی

گلوله های سرامیکی تولید شده توسط شرکت میبد سرامیک

گل میخ های سرامیکی

گل میخ های تولید شده توسط شرکت میبد سرامیک

  • اکسترودر
بالمیل

بالمیل های ساخته شده توسط شرکت میبد سرامیک

اکسترودر

اکسترودر های ساخته شده توسط شرکت میبد سرامیک

فیلترپرس

فیلترپرس های ساخته شده توسط شرکت میبد سرامیک

فست میل

فست میل های ساخته شده توسط شرکت میبد سرامیک

کوره پخت لعاب

کوره های پخت لعاب (فریت) که توسط شرکت میبد سرامیک ساخته شده است.