آلبوم عکس

گلوله های سرامیکی

گلوله های سرامیکی تولید شده توسط شرکت میبد سرامیک

4 Photos

گل میخ های سرامیکی

گل میخ های تولید شده توسط شرکت میبد سرامیک

بالمیل

بالمیل های ساخته شده توسط شرکت میبد سرامیک

4 Photos

اکسترودر

اکسترودر های ساخته شده توسط شرکت میبد سرامیک

4 Photos

فیلترپرس

فیلترپرس های ساخته شده توسط شرکت میبد سرامیک

3 Photos

فست میل

فست میل های ساخته شده توسط شرکت میبد سرامیک

3 Photos

کوره پخت لعاب

کوره های پخت لعاب (فریت) که توسط شرکت میبد سرامیک ساخته شده است.

4 Photos